Metos on ollut jo lähes 100 vuoden ajan varustamassa suomalaisia ammattikeittiöitä. Olemme markkinajohtaja Pohjoismaissa, Baltian maissa sekä Benelux-maissa ja kuulumme ALI-ryhmään. Metoslaisia on noin 750 kymmenessä eri maassa.

Rekisteriseloste

TIETOSUOJASELOSTE
(päivitetty 22.9.2021)

 

Rekisterinpitäjä

Nimi:  Metos Oy Ab
Y-tunnus:  0108466-4
Osoite:  Ahjonkaarre, 04220 Kerava
Puhelin:  0204 3913
Sähköposti:  metos.finland@metos.fi

 

Rekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella. Rekisterin tietoja käytetään Metoksen palveluiden tuottamiseen, asiakassuhteen hoitamiseen, myyntiin, markkinointiin ja laskutukseen.

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan rekisteröidyn perustietoja, kuten nimi, työtehtävä, yritys tai yhdistys, puhelinnumero, sähköpostiosoite, posti- ja laskutusosoite, tarjouspyyntöä tai tilausta koskevia tietoja. Asiakaspalvelupuheluita voidaan tallentaa palveluiden kehittämiseksi.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja asiakkaan ja Metoksen välisestä liiketoiminnasta ja siihen liittyvästä yhteydenpidosta. Henkilötietoja saadaan rekisteröidyltä tilausten, tarjouspyyntöjen, sopimusten tai muiden kontaktien yhteydessä. Rekisteriin voidaan yhdistellä myös muiden saatavilla olevien rekistereiden tietoja. Tietoja saadaan myös asiakkaiden käyttäessä Metoksen verkkopalveluita.

 

Tietojen luovuttaminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta Metoksen ulkopuolelle.

 

Evästeiden käyttö

Metos käyttää verkkopalveluissaan evästeitä. Nämä toimivat apuna sivuston kehittämistyössä ja helpottavat sivustojen käyttämistä. Asiakas voi halutessaan estää evästeiden käytön, mutta tällöin jotkut verkkopalvelun toiminnot saattavat hidastua tai estyä.

 

Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan ja siinä laajuudessa, kuin niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi. Rekisteriin tallennetut tiedot hävitetään, kun niiden säilyttämiseksi ei enää ole laillista perustetta.

 

Rekisterin suojaus

Rekisterin tietoturvallisuus ja tietojen luottamuksellisuus ja oikeellisuus varmistetaan riittävin teknisin ja organisatoorisin keinoin. Rekisteri sijaitsee Metoksen suojatulla palvelimella. Tietojen käsittelyoikeus on ainoastaan Metos Oy Ab:n palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävässään. Tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastus-, ja oikaisupyynnöt on lähetettävä kirjallisena postissa tai sähköpostilla. Tarkastuspyyntö on maksuton enintään kerran vuodessa.

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä tiedot poistettua viiveettä, mikäli
– henkilötietoja ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, johon niitä alunperin kerättiin;
– rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely perustuu, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
– henkilötietojen käsittely on lainvastaista; tai
– henkilötiedot on poistettava lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Rekisteröidyllä on myös oikeus rajoittaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittely ei ole ollut tietosuojasääntelyn mukaista.