Metos allmänna försäljnings- och garantivillkor

Försäljningsvillkor 

Metos säljer produkter till företagskunder och offentliga samfund i Finland. I avtalen följs den finska köplagen, om inte annat uppges i dessa försäljningsvillkor. Metos Oy Ab kallas härefter ”Metos” och företag som bedriver handel med Metos kallas ”Kunden”. Metos kan ensidigt ändra försäljningsvillkoren genom att informera om dem på sin webbplats.

Priserna
Priserna är nettopriser i Euro, moms 0%. Bruttoprislistan hittar du på denna länk.

På grund av kontinuerlig produktutveckling förbehåller sig Metos rätten att ändra produkter, produktinformation och priser. De priser och försäljningsvillkor som gäller vid tidpunkten för beställningen ska tillämpas. Ändringar som följer av lag träder i kraft den dag föreskrifterna träder i kraft utan ytterligare meddelande. 

Leveranstid
I Webbutiken anges den aktuella tillgängligheten för varje produkt. Produkter som i Webbutiken är märkta ”I lager” skickas följande vardag efter beställningen, och levereras till Kunden inom 2–5 vardagar. Om produkten som beställs trots allt inte är tillgänglig, informerar vi om det och om produktens tillgänglighet.
För produkter som är märkta ”På beställning” meddelas dagen då produkten skickas från lagret i Kervo i beställningsbekräftelsen som skickas till Kunden.

Leveranser
Metos allmänna leveransvillkor är fritt vårt lager EXW Kervo, om inte annat avtalats med kunden. Emballage ingår i leveranspriset. Om leverans sker med transport som Metos ombesörjer är transporten försäkrad mot transportskada för Metos räkning. 

Leveransmetoderna är:
Kunden hämtar själv produkten i OUTLET-butiken. OUTLET-butikens adress är Metos Oy Ab, Ahjonkaarre, Kervo. Öppettider och kontaktuppgifter för Outlet-butiken hittar du bakom denna länk

PostNord paket, Postpaket eller Frakt. Fritt i vårt lager EXW Kerava. Förpackning ingår i priserna. Metos väljer leveransmetod enligt produkten eller antalet.

Installerad. I leveransen ingår frakt, transportförsäkring, lösgörning av den gamla utrustningen och installation av den nya utrustningen i användbart skick i befintliga anslutningar (vatten, avlopp, el) med samma kraft samt avlägsnande av förpackningsmaterial. 

Installation
Installationen som Metos erbjuder omfattar installation av utrustning och inredning som ingår i leveransen utan VVSE- och byggnadstekniskt arbete. Installationen utförs vid ett tillfälle på vardagar (mån–fre) kl. 7–15.30. Installation på andra tider och priset för det ska avtalas separat.

Installationsplatsen ska vara i det skick som förutsätts för installationen i enlighet med överenskommen tidtabell (byggnadstekniskt- och VVSE-arbete osv.). Släprutten ska vara tillgänglig. Om släpningen hör till Kundens ansvar, ska utrustningen finnas i lokalen där den ska installeras när arbetet inleds. 

Betalningsmetoder
Betalningssättet skall överenskommas med kunden i samband med beställningen. Det normala betalningssättet är betalning mot faktura, 14 dagar netto. 

Fakturorna skickas som e-faktura eller på annat elektroniskt sätt. Vi tar ut en hanteringsavgift på 50 EUR (+ moms) för varje ändring av faktureringsinformation som meddelas av kunden efter att fakturan har skickats.

Om inte annat avtalats har Metos rätt att fakturera avtalade avgifter när varorna har levererats. Om Kunden inte betalar fakturan senast på förfallodagen har Metos rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen (633/1982) och skäliga inkassokostnader. Dröjsmålsräntan är referensräntan enligt räntelagen med ett tillägg om 7 % enligt räntelagen.

Äganderätt
Metos Oy Ab förbehåller sig full äganderätt till de varor som företaget säljer tills den totala köpesumman inklusive ränta och avgifter har betalats.
 

Garanti för utrustningen och garantivillkor

Garantitiden börjar från den dag då varorna har överlåtits till en representant för Kunden. Om Kunden vid mottagandeinspektionen konstaterar att varan är defekt, börjar garantin dock först från den dag då Metos har korrigerat felet.

Metos beviljar garanti för råmaterials- och tillverkningsfel för de varor företaget säljer. Garantitiden är ett (1) år. Garantin gäller utrustning som har sålts åt den första köparen i Finland. Den som kräver garantireparation ska vid behov bevisa att garantin gäller. 

Förfrågningar om garantireparation ska lämnas utan dröjsmål under garantitiden, direkt till Metos underhåll, helst på telefon 020 300 300. Utrustning som är fast installerad och svår att flytta repareras om möjligt i Kundens lokaler. Utrustning som är lätt att flytta ska Kunden på egen bekostnad och på eget ansvar leverera till ett underhållsställe (underhållsställen finns bakom denna länk) för reparation. Kunden kan hämta den reparerade utrustningen eller utrustningen kan levereras på Kundens bekostnad enligt det transportsätt som Kunden väljer.
Garantireparationer utförs så fort som möjligt inom normal arbetstid (mån–fre kl. 8–16.00). Om arbetet på begäran av Kunden utförs utanför normal arbetstid, debiteras kostnaderna för arbetet med övertidsersättning.

Garantin täcker fel som meddelats under garantitiden och som beror på råmaterial och tillverkning samt skador som dessa orsakat på utrustningen. De nämnda felen repareras genom att ställa utrustningen i funktionsdugligt skick. De felaktiga delarna som byts ut mot nya är Metos egendom. Garantin täcker inte fel som har orsakats av:
- transport eller flyttning av utrustningen
- Användarens vårdslöshet eller oförsiktighet
- försummelse av bruksanvisningar, underhåll eller skötsel
- omständigheter som inte beror på garantigivaren
- reparationer eller underhållsåtgärder som utförts av andra än certifierade servicefirmor
- installation som strider mot produktens inställningar eller installationsanvisningar eller felaktig installation eller felaktig placering på användningsplatsen
- användning av produkten för annat än avsedd användning
- normalt slitage av produkten.
Garantin omfattar inte heller reparation av fel som är betydelselösa för utrustningens skick eller utseende. Delar som går sönder på grund av naturligt slitage omfattas inte av garantin. Åtgärder enligt bruksanvisningar och underhållsanvisningar, justeringar som Användaren ska göra och introduktion i användningen omfattas inte av garantin. Indirekta skador ersätts inte på basis av garantin.

Ansvaret för fel
Om produkten eller tjänsten har ett fel, ska Kunden informera Metos om det, ge Metos möjlighet att verifiera felet och korrigera det. Från fall till fall kan produkten antingen bytas ut mot en ny, repareras eller beviljas en prissänkning. Metos felansvar begränsas till den köpesumma som Kunden har betalat för produkten till Metos. Metos ansvarar inte för fel i produkterna eller tjänsterna eller för indirekta eller direkta kostnader eller inkomstbortfall som beror på användning.

 

Returneringar 

Returnering av varor godkänns förutsatt att försändelsen inte har motsvarat beställningen eller att varan har varit defekt och reklamationen har gjorts inom 8 dagar efter att varan togs emot. Returneringar måste alltid avtalas i förväg med vår OnLine-försäljare. För returnering av standardprodukter som inte beror på försäljarens fel ersätts högst 80 procent. Måttbeställda produkter och specialprodukter har ingen returrätt.

När Kunden returnerar en beställd produkt ska returneringen avtalas med Metos. För avtalad returnering skickar vi Kunden ett returdokument, som ska bifogas med produkten som returneras. Kunden returnerar produkten på egen bekostnad till Metos på adressen: Metos Oy, Tuotevarasto, Ahjonkaarre, 04220 Kervo. När Metos tar emot produkten, kontrolleras den och efter godkänt mottagande återbetalas den överenskomna summan till Kunden på samma konto som användes för betalningen.

 

Dataskydd

Uppgifterna som Kunden lämnar registreras i Metos kundregister. Uppgifterna används för att sköta och upprätthålla kundrelationen. Metos lämnar inte ut uppgifter till tredje part. Integritetspolicyn kan ses bakom denna länk