Integritetspolicy


(Denna integritetspolicy har uppdaterats 31.10.2022.)

Metos Oy Ab och dess anställda har förbundit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vid behandlingen av uppgifter följer vi tillämplig lagstiftning och god databehandlingspraxis.
I denna integritetspolicy berättar vi hur Metos behandlar den registrerades personuppgifter, hurdana personuppgifter vi behandlar och för vilka ändamål de används i olika situationer.

Den personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter:
Namn: Metos Oy Ab
FO-nummer: 0108466-4
Adress: Ahjonkaarre, 04220 Kervo
Telefon: 0204 3913
E-post: metos.finland@metos.fi

Nedan berättar vi om insamling och behandling av personuppgifter på basis av vilken koppling personen har till Metos.

 

Kunder


Personuppgiftskällor
Vi samlar in personuppgifter direkt från personer som representerar våra nuvarande eller potentiella kunder eller andra intressentgrupper. Personuppgifter samlas till exempel från avtal, kontakter, respons, registrerings- och användaruppgifter i webbtjänster eller andra händelser som gäller skötsel av kundrelationen.

Personuppgifter som samlas in
Vi samlar in och behandlar till exempel följande personuppgifter
 •     namn
 •     uppgift
 •     företag
 •     adress
 •     telefonnummer
 •     e-postadress
 •     språk
 •     beställningshistoria och faktureringsuppgifter
 •     uppgifter om deltagande i evenemang
 •     användarnamn och lösenord i tjänster
 •     inspelningar av kundtjänstsamtal
  

 Syftet med behandlingen
Syftet med att samla in personuppgifter är att underlätta Metos verksamhet och funktioner i olika situationer samt att förbättra samarbetet mellan parterna. Sådana situationer är till exempel

 •     fullgörande av försäljningsavtal
 •     erbjudande av tjänster, produkter eller kundsupport
 •     hantering av fakturor och betalningar
 •     kund- och marknadsföringskommunikation
 •     hantering av kundrelationen
 •     ordnande och hantering av träningar och evenemang
 •     respons- och nöjdhetsenkäter
  

Rättslig grund
Vi behandlar personuppgifter endast då det finns en giltig rättslig grund för det. En sådan rättslig grund finns då vi utför marknadsföring och försäljning, hantering av kundrelationen eller kundkommunikation. När vi arbetar med vår kund i ett avtalsförhållande, är den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter att fullgöra avtalet.

 

Webbplatsbesökare


Personuppgiftskällor
I allmänhet kan du besöka våra webbplatser utan att lämna dina personuppgifter. Vi samlar in personuppgifter från besökare på våra webbplatser med hjälp av cookies, från uppgifter på kontaktformulär eller av dem som har registrerat sig i tjänsterna.

Personuppgifter som samlas in
Med hjälp av cookies på webbplatserna får vi tillgång till besökarens IP-adress, typ av webbläsare och besökskälla. Dessutom samlar vi in uppgifter om sidorna som besöks och om aktiviteter i anslutning till marknadsföringsmeddelanden. Om du inte vill att vi ska få tillgång till dessa uppgifter med hjälp av cookies, kan du välja att blockera användningen av cookies eller ändra inställningarna genom att klicka på ikonen för cookies nere till vänster på vår webbplats.
Ur uppgifter som fylls i på webbformulär samlar vi in inmatade personuppgifter, till exempel namn, företagstelefonnummer och e-postadress.

Syftet med behandlingen
Syftet med behandlingen av personuppgifter som samlas in på webbplatserna är att säkra och optimera användningen av webbplatsen, att utveckla kvaliteten på våra tjänster, att marknadsföra våra produkter och tjänster samt att leverera beställningar. Dessutom kan vi utveckla innehållet på våra webbsidor utifrån användarnas intressen.

Rättslig grund
Vi behandlar personuppgifter endast då det finns en giltig rättslig grund för det. Att säkra och optimera vår webbplats samt att utveckla och marknadsföra tjänsterna är våra berättigade intressen. Med den registrerades samtycke kan vi använda kontaktuppgifterna för att skicka marknadsföringsmeddelanden.

 

Leverantörer och underleverantörer


Personuppgiftskällor
Vi samlar in personuppgifter direkt från våra leverantörer och underleverantörer inom ramen för olika leverantörs- och underleverantörsavtal.

Personuppgifter som samlas in
Vi samlar in och behandlar till exempel följande personuppgifter
 •     namn
 •     uppgift
 •     uppgifter om kvalifikationer och utbildningar
 •     företag
 •     telefonnummer
 •     e-postadress
 •     språk
 •     fakturerings- och avtalsuppgifter
Syftet med behandlingen
Syftet med att samla in personuppgifter är att underlätta Metos anskaffningar och att hantera partnerskap. Sådana situationer är till exempel
 •     anskaffning av produkter och tjänster
 •     hantering av fakturering och betalningar
 •     hantering av partnerskap
 •     giltighet för kvalifikationer som krävs
Rättslig grund
Vi behandlar personuppgifter endast då det finns en giltig rättslig grund för det. En sådan rättslig grund finns då vi ingår avtal om anskaffning av tjänster eller produkter, använder underleverantörer i uppgifter som kräver kvalifikationer och sköter betalningstrafik.

 

Arbetssökande

Integritetspolicyn för rekrytering finns på Metos webbplats på sidorna för arbetssökning eller i denna integritetspolicy för Rekryteringssystemet

 

Personuppgiftsbiträden och överföring utanför Metos

På Metos behandlas personuppgifter endast av personer som är berättigade till det utifrån sina uppgifter. Vi använder tjänsteleverantörer till exempel vid hantering av betalningar och fakturor samt vid tillhandahållande av webbtjänster. I dessa fall sker behandlingen av personuppgifter enligt Metos anvisningar för syften som fastställs av Metos.
Om personuppgifter på grund av tekniska eller praktiska krav behandlas utanför EU, säkerställer Metos att det finns en rättslig grund för sådan överföring.
Metos kan vara tvungen att lämna ut personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, till exempel myndigheter, när Metos har en lagstadgad skyldighet att göra det.

 

Lagringstid för personuppgifter

Uppgifterna lagras endast så länge och i den utsträckning som krävs för de ändamål för vilka de ursprungligen samlades in. Lagringstiden varierar beroende på ändamålet för behandlingen och typen av personuppgifter. Uppgifterna som sparats i registret raderas eller anonymiseras när det inte längre finns en laglig grund för lagring.

 

Skydd av registret

Registrets dataskydd, uppgifternas konfidentialitet och laglighet säkerställs genom tillräckliga tekniska och organisatoriska medel. Registrets informationssystem skyddas av lämpliga tekniska åtgärder inklusive regelbundna datasäkerhets- och miljöuppdateringar, krypterade anslutningar till miljön och en säker webbmiljö. Endast sådana fastställda personer som behöver uppgifterna i sitt arbete har rätt att behandla uppgifterna. Uppgifterna kan behandlas enligt uppgiftsspecifika roller endast av anställda som har fått utbildning och anvisningar för ändamålet.

 

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt få information om vilka personuppgifter vi behandlar och hur de behandlas. Den registrerade kan begära en kopia av sådana uppgifter genom att kontakta den e-postadress som anges i den personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter. p.
Om det förekommer brister, fel eller föråldrad information i personuppgifterna, har den registrerade rätt att begära att uppgifterna korrigeras eller kompletteras.
Den registrerade har rätt att begära att personuppgifterna raderas. Vi raderar personuppgifterna om vi inte har en rättslig förpliktelse eller annat tvingande skäl att lagra uppgifterna. Om behandlingen av personuppgifter grundar sig på den registrerades samtycke, kan detta samtycke när som helst återkallas.
Den registrerade kan begära begränsning av eller göra invändningar mot behandlingen av sina personuppgifter. I sådana fall bedömer vi de lagstadgade grunderna för behandlingen av personuppgifter.
Den registrerade har rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet, om den registrerade anser att behandlingen av personuppgifter som rör den registrerade inte har varit i överensstämmelse med dataskyddsbestämmelserna.

 

Ändring av integritetspolicyn

Denna integritetspolicy kan ändras när det i vår affärsverksamhet eller i dataskyddskraven sker ändringar som förutsätter det. Den aktuella integritetspolicyn finns alltid på den här webbplatsen. Vi rekommenderar att du tar del av den här integritetspolicyn och regelbundet kontrollerar eventuella ändringar i den.