Hållbarhet är vår gemensamma angelägenhet

Hållbarhet är en central del av vår affärsstrategi – vi erbjuder våra kunder produkter och tjänster som är av god kvalitet och hållbara och som omfattar hela livscykeln. I bakgrunden pågår en kontinuerlig utveckling för att nå en mer hållbar framtid. Vi utvecklar vår verksamhet och våra tjänster under livscykeln så att vår egen och våra kunders miljöpåverkan är så liten som möjligt. Vårt mål är också att säkerställa att vår arbetsgemenskap är jämställd och likvärdig, med beaktande av alla berörda parter. Dessutom strävar vi efter att ständigt skaffa mer kunskaper om hur våra leverantörer och samarbetspartner arbetar med hållbarhet. På så sätt kan vi försäkra oss om att vi har samma värderingar – hållbarhet, kvalitet och kundorientering.
 
Det finns många olika saker att beakta när det gäller hållbarhet och hållbar utveckling. Nedan har vi samlat saker som påverkar oss och som vi påverkar i vår miljö. Vi strävar efter att vara dynamiska och ta hänsyn till förändringar i miljön så att vi kan reagera på dem i framtiden. 

Miljöansvar

Vi har förbundit oss till att minska miljökonsekvenserna av vår verksamhet. Vårt miljöledningssystem har kontinuerligt certifierats i över 20 år. I linje med dess krav har vi utvärderat miljöaspekter, ställt mål och genomfört miljöprogram. Vi har till exempel minskat energiförbrukningen på vårt verksamhetsställe i Kervo med över en fjärdedel samtidigt som vår omsättning har ökat med över 40 procent.


På företagsnivå är de viktigaste miljöaspekterna hos oss trafikutsläpp, energianvändning och avfallshantering. Från de här aspekterna har vi härlett våra miljömål; att minska utsläppen i trafiken och i energianvändningen samt att effektivera avfallssorteringen. Samtidigt har vi som mål att utveckla också våra andra miljöaspekter, till exempel avfallshanteringen och minskningen av matsvinn.
 

Avfallssortering 

Vår produktion, vår utrustning och våra förpackningsmaterial medför avfall, och vi minskar kontinuerligt mängden avfall med hjälp av effektiva återvinningsmetoder. Vi samarbetar med Rinki Oy, som återvinner avfallet från våra förpackningar, och med SELT ry, som återvinner avfall från elektriska och elektroniska anordningar. På det här sättet garanterar vi att anordningar och förpackningsmaterial återvinns på bästa möjliga sätt, i slutet av produktens livscykel, i enlighet med lagstiftningen. År 2022 kunde vi använda nästan 100 procent av avfallet, ungefär 62 procent som material och 38 procent som energi.

 

Matsvinn

I Finland uppstår det årligen ungefär 360 miljoner kilo matsvinn, av vilket cirka 17 procent produceras inom restaurangtjänster. Vi har utvecklat lösningar för att minska restaurangtjänsternas dagliga svinn, som härstammar både från tillredningen av mat och från kundernas tallrikar. Våra lösningar hjälper med egenkontroll och uppföljning av mängden matsvinn i kök och med att illustrera det för kunderna. På det här sättet kan vi minska onödigt matsvinn i världen – tillsammans. 

 

Företagets klimatavtryck

Vi beräknar klimatavtrycket av vår verksamhet enligt Greenhouse Gas-protokollet (GHG).

Scope 1 & 2 våra utsläpp har under en femårig uppföljningsperiod minskat med sammanlagt 15 procent och var 1 040,3 ton koldioxid år 2022. Sedan ingången av 2023 har vi skaffat endast fossilfri energi. Tack vare det kommer våra utsläpp i Scope 1 & 2 att sjunka till under hälften från den nuvarande nivån. 

Scope 3-utsläppen fastställs och beräknas just nu. Vår överlägset största utsläppskälla utgörs av utsläpp från energiförbrukningen i utrustningen vi levererar till våra kunder. Det här påverkar vi bäst genom att erbjuda våra kunder energieffektiva lösningar och tjänster. När det gäller de övriga Scope 3-utlsäppskällorna får vi information av våra leverantörer bland annat om transporter och avfallshantering. Dessutom bedömer vi utsläpp från affärs- och arbetsresor. Vi samarbetar med våra leverantörer för att minska de här utsläppen.

Mängden koldioxid som binds av den årliga tillväxten av skogsmarken vi äger överskrider med stor marginal våra nuvarande utsläpp inom Scope 1 och 2. Men eftersom det inte handlar om utökning av ett beskogat område, utan om att den befintliga skogen växer, kan det inte ses som utsläppskompensering.
 

Produkternas klimatavtryck 

Vi har beräknat utsläppen som uppstår under tillverkningen och användningen av olika diskmaskinsmodeller. I regel ligger andelen utsläpp under tillverkningen på mindre än en procent av utsläppen under utrustningens hela livscykel. Vi kommer i år att börja beräkna klimatavtrycket också för andra produktfamiljer.

FN:s mål för hållbar utveckling – Miljö

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur:
hållbarare utrustning, energieffektivitet, minskad vattenanvändning

12. Hållbar konsumtion och produktion:
material, återvinning

13. Bekämpa klimatförändringarna:
fossilfri energi, återvinning, kompensationer

Social hållbarhet 

Jämställdhet, likvärdighet och mångfald är viktiga värderingar i vårt företag. De här värderingarna framhålls ännu mer i och med att vår bransch är mansdominerad. Vi strävar ständigt efter att förbättra vår verksamhet. Därför har vi en arbetsgrupp för jämställdhet, likvärdighet och mångfald och i den deltar anställda från många olika avdelningar och olika arbetsuppgifter. Arbetsgruppen har i uppgift att se över vår nuvarande situation och bedöma vad vi kan göra för att förbättra situationen. Arbetsgruppen gör upp planer och föreslår åtgärder för att vi ska utvecklas i den riktning vi vill – mot en mer jämställd, likvärdig och mångfaldig arbetsplats. Vi använder oss också av den anonyma Whistleblow-anmälningskanalen. Med hjälp av den kan vi säkerställa att vi handlar enligt våra etiska principer och vi kan kontinuerligt utveckla vår verksamhet och ingripa i missförhållanden. 

Vi har varit en del av Ansvarsfullt sommarjobb- och Ansvarsfull arbetsplats-gemenskapen på Oikotie sedan 2019. Enligt dess principer utvecklar vi ständigt våra arbetssätt i en mer ansvarsfull riktning. För att vi ska kunna utvecklas ber vi årligen våra sommararbetare svara på en undersökning om ansvarsfullhet som Oikotie gör. År 2022 placerade vi oss i serien för stora organisationer på plats 20 med medelvärdet 3.68 på skalan 1–4 och 2021 kom vi på plats 31. I serien för stora organisationer deltar sammanlagt 65 företag. Våra anställda besvarar också en årlig personalenkät som genomförs, produceras och analyseras av Eezy Flow. Med hjälp av resultaten av enkäten kan vi utveckla vår arbetsmiljö i en bättre riktning. En god upplevelse för arbetstagare och sommararbetare uppstår genom omfattande introduktion i arbetet, meningsfulla arbetsuppgifter, en god atmosfär på arbetsplatsen, att hjälpa varandra, gott ledarskap och att alla är en del av arbetsgemenskapen – precis de saker vi alla önskar av vår arbetsplats.

Branschen för professionell köksutrustning utvecklas i snabb takt och det behövs allt fler kunniga arbetstagare. Därför uppmuntrar vi också våra anställda att ständigt utvecklas. Vi erbjuder våra anställda kurser och utbildningar för att deras sakkunskap ska växa i takt med branschen och för att de ska kunna betjäna kunderna på bästa möjliga sätt. Utbildningarna för de anställda gäller många områden, till exempel att lära sig om nya produkter och grund- och fortsättningskurser om el- och kylkunskap. Dessutom erbjuder vi våra kunder utrustningsträning via vår träningstjänst. Genom flexibilitet och specialarrangemang försöker vi också göra det möjligt för de anställda att studera vidare vid sidan av arbetet. 

Det är mycket viktigt för oss att säkerställa en god trivsel och trygghet i arbetet. Vårt mål är nämligen en hälsosam, säker och trygg arbetsmiljö, en välfungerande arbetsgemenskap och att förebygga arbetsrelaterade sjukdomar. Verksamheten som upprätthåller arbetsförmågan syftar till att upprätthålla de anställdas arbets- och funktionsförmåga och att främja den i samarbete med linjeledningen och arbetarskyddspersonalen. Vi erbjuder våra anställda en omfattande företagshälsovård och en säker och trygg arbetsmiljö. För att se till arbetssäkerheten har vi ansvarspersoner för kallt arbete och gas- och elarbeten. Det är också viktigt för oss att ta hand om att våra anställda orkar och mår bra psykiskt. Vi lyssnar på de anställda och är flexibla i olika livsskeden. Dessutom erbjuder företaget olika avgiftsfria hobbyklubbar. Att delta i dem är ett utmärkt sätt att koppla av och röra på sig utanför arbetstiden. 

FN:s mål för hållbar utveckling – Sociala

3. God hälsa och välbefinnande:
tjänster kring arbetshälsa och arbetssäkerhet, hobbyklubbar, rekreationsdagar

5. Jämställdhet:
en arbetsgrupp för jämställdhet, likvärdighet och mångfald

10. Minskad ojämlikhet:
en arbetsgrupp för jämställdhet, likvärdighet och mångfald

Ekonomisk hållbarhet

Vi är ett ISO 9001- och ISO 14001-certifierat företag i Finland, Estland, Norge och Sverige. Enligt certifieringskraven har vi förbundit oss att förstå och planera en så god verksamhetsmiljö som möjligt. Vi ska bedöma såväl prestationsförmågan som de miljöaspekter som ligger som grund för våra mål och miljö- och åtgärdsprogram. Vi har varit kontinuerligt certifierade i hela 20 år. Våra certifikat är i kraft i tre år åt gången och fortsätter gälla genom uppföljande auditeringar. 

Planering och tillverkning av utrustning och möbler för professionella kök, försäljning och marknadsföring av lösningar och produktion av stödande tjänster för kunderna lokalt, via internationella försäljningskanaler och fartygssektorn.

När det gäller riskhantering bedömer vi risker landspecifikt. Vi är till exempel inte verksamma på marknader där vi upplever att riskerna för bland annat korruption är stora. Vi verkar inte heller på marknader där landets politiska system hindrar den fria marknaden från att fungera. 

Vi har intensiv kontakt med våra leverantörer. Vi har samarbetat länge med många av våra leverantörer och partnerskapet bygger på gemensamma värderingar. Hållbarhet och kvalitet är viktigt för oss och därför granskar vi våra leverantörer grundligt innan vi inleder ett samarbete. Efter det håller vi flitigt kontakt med leverantörerna och upprätthåller en noggrann kvalitetskontroll. Dessutom frågar vi våra leverantörer om hållbarhet genom en undersökning med ett brett spektrum av frågor inom olika hållbarhetsområden.

FN:s mål för hållbar utveckling – Ekonomiska

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt:
Möjligheter till sommarjobb och praktik, motsättning mot barnarbete och efterlevnad av lagar, också hos leverantörer och kunder

16. Fredliga och inkluderande samhällen:
Vi motsätter oss korruption och vi är inte verksamma på marknader där vi har identifierat att det finns risk för korruption. Det här gäller till exempel privata restauranger i Lettland och Litauen. 

Utveckla din hållbarhet med vår hjälp

I enlighet med våra hållbarhetsvärderingar strävar vi efter att tillverka produkter och skapa tjänster som omfattar hela livscykeln så, att våra kunder kan utveckla sina egna hållbarhetsfunktioner. I utvecklingsprocessen tar vi hänsyn till den utbredda arbetskraftsbristen i branschen. Vi beaktar också ergonomi, smidighet, hållbarhet och kvalitet. För oss innebär livscykeltjänster att vi erbjuder våra kunder allt från den planerade produkten till den slutliga återvinningen. Med vår hjälp kan du utveckla ditt kök mot en mer hållbar framtid. Läs mer om våra tjänster på vår webbplats under Tjänster.