Vastuullisuus on yhteinen asiamme

Vastuullisuus on keskeinen osa liiketoimintastrategiaamme – tarjoamme asiakkaillemme korkealaatuisia, kestäviä ja koko elinkaaren kattavia tuotteita ja palveluita, joiden taustalla toimii jatkuva kehitys kestävämmän tulevaisuuden saavuttamiseksi. Kehitämme toimintaamme ja elinkaaren aikaisia palveluitamme niin, että omamme sekä asiakkaidemme ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman pienet. Tavoitteenamme on myös varmistaa tasa-arvoinen ja yhdenvertainen työyhteisö, kaikki sidosryhmät huomioiden. Lisäksi pyrimme jatkuvasti parantamaan tietoamme toimittajiemme sekä yhteistyökumppaneidemme vastuullisuustoiminnasta, jotta pystymme varmistamaan yhteiset arvomme – vastuullisuuden, laadun ja asiakaslähtöisyyden.
 
Vastuullisuuteen sekä kestävän kehityksen varmentamiseen kuuluu laajalti erilaisia huomioitavia asioita. Olemme koonneet alle asioita, jotka vaikuttavat meihin ja joihin me vaikutamme ympäristössämme. Pyrimme olemaan dynaamisia ja huomioimaan muutokset ympäristössä niin, että pystymme reagoimaan niihin tulevaisuudessa. 

Ympäristövastuu

Olemme sitoutuneet vähentämään toimintamme ympäristövaikutuksia. Ympäristöjohtamisjärjestelmämme on ollut yhtäjaksoisesti sertifioitu jo yli 20 vuoden ajan. Sen vaatimusten mukaisesti olemme arvioineet ympäristönäkökohtia, asettaneet tavoitteita ja toteuttaneet ympäristöohjelmia. Olemme esimerkiksi vähentäneet Keravan toimipisteemme energiankulutusta yli neljänneksellä samalla, kun liikevaihtomme on kasvanut yli 40 %.

Yritystasolla merkittävimpiä ympäristönäkökohtiamme ovat liikenteen aiheuttamat päästöt, energiankäyttö sekä jätteiden hallinta. Näistä näkökohdista on johdettu ympäristöpäämääriksi päästöjen vähentäminen liikenteessä ja energiankäytössä sekä jätteiden lajittelun tehostaminen. Samanaikaisesti tavoitteenamme on kehittää muitakin ympäristönäkökohtiamme, kuten jätehuoltoa ja ruokahävikin vähentämistä.
 

Jätteiden lajittelu 

Tuotannostamme, laitteistamme sekä pakkausmateriaaleistamme syntyy jätettä, jota vähennämme jatkuvasti tehokkailla kierrätysmenetelmillä. Teemme yhteistyötä Rinki Oy:n kanssa, joka kierrättää pakkauksistamme syntyvän jätteen, sekä SELT Ry:n kanssa, joka kierrättää sähkö- ja elektroniikkalaitteista syntyvän jätteen. Näin takaamme, että laitteet ja pakkausmateriaalit kierrätetään parhaalla mahdollisella tavalla, tuotteen elinkaaren loppuvaiheessa, lainsäädäntöä noudattaen. Syntyvästä jätteestä pystyimme hyötykäyttämään lähes 100 % vuonna 2022, josta noin 62 % hyötykäytettiin materiaalina ja 38 % energiana.

 

Ruokahävikki

Suomessa syntyy noin 360 miljoonaa kiloa ruokahävikkiä vuodessa, josta noin 17 % syntyy ravitsemuspalveluissa. Olemme kehittäneet ratkaisuja vähentämään ravitsemuspalveluiden päivittäistä hävikkiä, jota syntyy niin ruoan valmistuksessa kuin asiakkaiden lautasilta. Ratkaisumme auttavat omavalvonnassa sekä ruokahävikin määrän seurannassa keittiöissä ja sen havainnollistamisessa asiakkaille. Näin pystymme vähentämään maailmassa syntyvää ylimääräistä ruokajätettä – yhdessä. 

 

Yrityksen hiilijalanjälki

Laskemme toimintamme hiilijalanjälkeä Greenhouse Gas (GHG) protokollan mukaisesti.

Scope 1 & 2 päästömme ovat pienentyneet viiden vuoden seurantajaksolla yhteensä 15 % ja olivat vuonna 2022 1.040,3 tn CO2. Vuoden 2023 alusta olemme hankkineet ainoastaan fossiilivapaata energiaa, jonka ansiosta Scope 1 & 2 päästömme tulevat putoamaan alle puoleen tämänhetkisestä tasosta. 

Scope 3 päästöjen määrittäminen ja laskeminen on käynnissä. Ylivoimaisesti suurin päästölähde muodostuu asiakkaillemme toimitettujen laitteiden käyttämän energian tuotannossa syntyvistä päästöistä. Tähän pystymme vaikuttamaan eniten tarjoamalla energiatehokkaita ratkaisuja ja palveluja asiakkaillemme. Muiden Scope 3 -päästölähteiden osalta saamme tietoa toimittajiltamme muun muassa kuljetusten ja jätehuollon osalta. Lisäksi arvioimme liikematkustamisen ja työmatkojen aiheuttamia päästöjä. Näiden päästöjen vähentämiseksi teemme yhteistyötä toimittajiemme kanssa.

Omistamamme metsämaan vuotuisen kasvun sitoman hiilidioksidin määrä ylittää reilusti tämänhetkiset Scope 1 ja 2 -päästömme. Koska kyseessä ei ole metsitetyn alueen kasvu, vaan olemassa olevan metsän kasvu, tätä ei kuitenkaan voida lukea päästöjen kompensoinniksi.
 

Tuotteiden hiilijalanjälki 

Olemme laskeneet erilaisten astianpesukonemallien valmistuksen ja käytön aikana syntyviä päästöjä. Pääsääntöisesti valmistuksen aikaisten päästöjen osuus jää alle yhteen prosenttiin laitteen koko elinkaaren aikaisista päästöistä. Olemme laajentamassa hiilijalanjälkilaskentaa myös muihin tuoteperheisiin kuluvan vuoden aikana.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet – Ympäristö

9. Kestävää työtä, innovaatioita ja infrastruktuuria:
kestävämpiä laitteita, energiatehokkuutta, vedenkäytön vähentämistä

12. Vastuullista kuluttamista:
materiaalit, kierrätys

13. Ilmastotekoja:
fossiilivapaa energia, kierrätys, kompensaatiot

Sosiaalinen vastuullisuus 

Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja monimuotoisuus ovat tärkeitä arvoja yrityksessämme. Nämä arvot korostuvat entisestään toimialamme ollessa miespainotteinen. Pyrimme parantamaan toimintaamme jatkuvasti ja meillä toimii tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden työryhmä, johon osallistuu laajasti henkilöstöä eri osastoilta ja eri työtehtävistä. Työryhmän tehtävänä on tarkastella nykyistä tilannettamme ja arvioida, mitä sen parantamiseksi voitaisiin tehdä. Työryhmä kehittää suunnitelmia ja miettii toimenpiteitä, jotta kehitymme haluamaamme suuntaan – tasa-arvoisempaan, yhdenvertaisempaan ja monimuotoisempaan työyhteisöön. Meillä toimii myös anonyymi ilmoituskanava Whistleblow, jonka avulla pystymme varmistamaan, että toimimme eettisten periaatteidemme mukaisesti sekä pystymme jatkuvasti kehittämään toimintaamme ja puuttumaan epäkohtiin. 

Olemme olleet mukana Oikotien Vastuullinen kesäduuni ja Vastuullinen työpaikka -yhteisössä vuodesta 2019, jonka periaatteiden mukaan kehitämme jatkuvasti työn tekemisen tapoja vastuullisempaan suuntaan. Kehittyäksemme, kesätyöntekijämme ovat joka vuosi vastanneet Oikotien teettämään vastuullisuuskyselyyn, jonka tuloksien perusteella sijoituimme sijalle 20, keskiarvolla 3.68 asteikolla 1–4, suurten organisaatioiden sarjassa vuonna 2022 ja sijalle 31 vuonna 2021. Suurten organisaatioiden sarjassa on yhteensä mukana 65 yritystä. Henkilöstömme vastaa myös vuosittaiseen henkilöstökyselyyn, jonka toteuttaa, tuottaa ja analysoi Eezy Flow. Kyselyn tuloksien avulla pystymme kehittämään työympäristöämme parempaan suuntaan. Hyvä työntekijä- ja kesätyökokemus syntyy kattavasta perehdytyksestä, mielekkäistä työtehtävistä, mukavasta ilmapiiristä työyhteisössä, auttamisesta, hyvästä johtamisesta ja työyhteisöön mukaan ottamisesta – juuri niistä asioista, joita me kaikki toivomme työpaikalta.

Ammattikeittiölaiteala kehittyy nopeaa vauhtia ja osaavia työntekijöitä tarvitaan yhä enemmän, minkä vuoksi kannustamme myös omaa henkilöstöämme jatkuvaan kehitykseen. Tarjoamme kursseja ja koulutuksia työntekijöillemme, jotta heidän asiantuntemuksensa kasvaa alan mukana ja he voivat palvella asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla. Henkilöstölle järjestetään monipuolisia koulutuksia, kuten uusien tuotteiden oppimiseen ja perus- ja jatkokursseja sähkö- ja kylmäosaamiseen. Lisäksi tarjoamme asiakkaillemme laitekoulutusta koulutuspalvelumme kautta. Pyrimme myös mahdollistamaan henkilöstömme jatko-opiskelut töiden ohella joustavuuden ja erikoisjärjestelyjen avulla. 

Työhyvinvoinnin ja turvallisuuden varmentaminen on meille erittäin tärkeää, sillä tavoitteenamme on terveellinen ja turvallinen työympäristö, hyvin toimiva työyhteisö sekä työhön liittyvien sairauksien ehkäisy. Työkykyä ylläpitävän toiminnan tarkoituksena on henkilöstön työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen yhteistyössä linjajohdon ja työsuojeluhenkilöstön kanssa. Tarjoamme henkilöstöllemme kattavat työterveyspalvelut sekä varmuuden työturvallisuudesta. Työturvallisuuden varmistamiseksi meillä toimii vastuuhenkilöt kylmä-, kaasu- ja sähkötöihin. Meille on myös tärkeää pitää henkilöstömme virkeinä ja huolehtia heidän henkisestä hyvinvoinnistaan, jonka myötä kuuntelemme työntekijöitämme ja joustamme elämän eri vaiheissa. Tämän lisäksi tarjoamme mahdollisuuden osallistua erilaisiin yrityksen tarjoamiin harrastekerhoihin maksutta, joka on oivallinen tapa rentoutua ja liikkua työajan ulkopuolella. 

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet – Sosiaaliset

3. Terveyttä ja hyvinvointia:
Työterveys ja turvallisuus -palvelut, harrastekerhot, virkistyspäivät

5. Sukupuolten tasa-arvo:
Tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden työryhmä

10. Eriarvoisuuden vähentäminen:
Tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden työryhmä

Taloudellinen vastuullisuus

Olemme ISO 9001- ja ISO 14001 -sertifioitu yritys Suomessa, Virossa, Norjassa ja Ruotsissa. Sertifikaattien vaatimusten mukaisesti olemme sitoutuneet ymmärtämään ja suunnittelemaan parhaimman mahdollisen toimintaympäristön ja arvioimaan sekä suorituskyvyn että ympäristönäkökohdat, joiden avulla olemme asettaneet tavoitteita ja toteuttaneet ympäristö- ja toimintaohjelmia. Olemme olleet yhtäjaksoisesti sertifioitu jo 20 vuoden ajan. Sertifikaattimme ovat voimassa kerrallaan kolme vuotta ja pysyvät voimassa seuranta-auditointien myötä. 

Ammattikeittiölaitteiden ja -kalusteiden suunnittelu ja valmistus, ratkaisujen myynti ja markkinointi sekä niitä tukevien palveluiden tuottaminen asiakkaille paikallisesti, kansainvälisten myyntikanavien ja laivasektorin kautta.

Riskienhallinnan kannalta arvioimme riskit maakohtaisesti, emmekä esimerkiksi toimi markkinoilla, joissa koemme riskit, kuten korruption, suurena. Emme myöskään toimi markkinoilla, joissa maan poliittinen järjestely estää vapaan markkinan toimimisen. 

Olemme tiiviisti yhteydessä toimittajiimme ja meillä on monen kanssa pitkät yhteistyösuhteet, jotka ovat syntyneet yhteisten arvojen kautta. Meille tärkeää on vastuullisuus ja laatu, jonka myötä toimittajamme tarkastetaan läpikotaisin, ennen yhteistyön aloittamista, jonka jälkeen olemme tiiviisti yhteydessä toimittajaan ja ylläpidämme tarkkaa laadunvalvontaa. Lisäksi tiedustelemme toimittajiemme vastuullisuudesta vastuullisuuskyselyn avulla, jossa kysymme laajasti eri vastuullisuusalueisiin liittyvistä asioista.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet – Taloudelliset

8. Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua:
Kesätyö- ja harjoittelumahdollisuudet, lapsityövoiman vastaisuus ja lakien noudattaminen, myös toimittajien ja asiakkaiden luona

16. Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto:
Olemme korruption vastaisia emmekä toimi niillä markkinoilla, joissa olemme todenneet sen olevan riskinä, kuten esimerkiksi Latvian ja Liettuan yksityisravintola puolella. 

Kehitä vastuullisuuttasi avullamme

Vastuullisuusarvojemme mukaisesti pyrimme valmistamaan tuotteita ja koko elinkaaren kattavia palveluita niin, että asiakkaamme pystyvät kehittämään omia vastuullisuustoimintojaan. Otamme kehitysprosessissa huomioon alalla valtaavan työntekijäpulan, ergonomian, ketteryyden, kestävyyden ja laadun. Meille elinkaaripalvelut tarkoittavat sitä, että tarjoamme asiakkaillemme kaiken suunnittelusta tuotteen lopulliseen kierrätykseen. Avullamme pystyt edistämään keittiötäsi kestävämpää tulevaisuutta kohti. Voit lukea lisää palveluistamme verkkosivujemme palvelut-osiosta.