Astianpesukoneen puhdistus – puhdas kone, puhtaat astiat

9.10.2019 7:07
koulutus
Seuraa tunnelipesukoneiden luukkujen kuntoa.

Puhdas astianpesukone on tärkeä osa keittiöhygieniaa. Astianpesu on ammattikeittiön päivit­täisen toiminnan yksi merkittävä ja vaativa osa-alue. Astianpesu kaikkine työvaiheineen näyttelee merkittävää roolia niin keittiön laiteinvestointien, työajan käytön kuin ympäristökuormituksenkin suhteen. Yksi astian­pesuun kuuluva päivittäinen rutiini on koneen puhdistus, tärkeä yksityiskohta, joka omalta osaltaan on varmistamassa tavoitteen täytty­mistä – puhtaita astioita.

Vain puhtaalla koneella voidaan saada puhtai­ta ja hygieeniset vaatimukset täyttäviä astioita. Kone tulee puhdistaa päivittäin työn päätyttyä sekä pitempien taukojen aikana, kuten esimer­kiksi lounas- ja päivällistiskin välillä. Tiivistetyn tietopaketin kunkin konetyypin puhdistamiseen saat käyttöohjeesta. Myös Metoksen kouluttajat neuvovat sinua mielellään.

Astianpesukoneiden ohella myös pesuaineet ovat viime vuosina kehittyneet vastaamaan yh­ä paremmin keittiöillä esiintyviä erityistarpei­ta. Viimeisintä tietoa koneesi puhdistukseen soveltuvista aineista ja välineistä saat omalta pesuainetoimittajaltasi.

Puhdistusaineen valinta ei ole yhdentekevää. Tarkoitukseen soveltumaton aine saattaa rea­goida koneen oman aineen kanssa ja koneeseen muodostuu runsaasti vaahtoa ja laitteen pesu­tulos heikkenee. Pahimmillaan vaahto estää ko­neen käytön ja sen poistaminen voi jopa vaatia huoltokäynnin.
 

Tarkkaile pesukonettasi

Astianpesuosastolla oleva epämiellyttävä haju saattaa olla peräisin huonosti puhdistetusta pe­sukoneesta. Vilkaisu koneen sisälle kertoo asian tilan nopeasti. Jos esimerkiksi pesukoneen ver­hoissa tai luukkujen takaosissa näkyy punaista  mikrobikasvustoa, on todella syytä tehostaa ko­neen puhdistusta!

Huonosti puhdistetun koneen ainoa haitta ei ole suinkaan huono pesutulos, vaan se vaikut­taa selvästi koneen käyttökustannuksiin. Lika voi aiheuttaa muun muassa mekaanisten osien jumiutumisia ja suuttimien tukkeutumista.

Vaikutukset tulevat usein niin vähitellen, että niitä ei välttämättä huomata. Hyvä esimerkki on puhdistamatta jääneet koritunnelikoneen verhot, jotka pikku hiljaa menettävät elasti­suutensa. Jäykistyneet verhot päästävät veden kulkeutumaan eri lohkojen välillä, jolloin ve­den kulutus lisääntyy. Samalla tietysti myös pesuaineen ja lämmitysenergian kulutus kas­vavat. Kerrannaisvaikutukset voivat siis olla huomattavat.
 

Pääkohdat astianpesukoneen puhdistuksesta

Huomioithan, että tarkemmat ohjeet on aina tarkastattava kunkin koneen omasta käyttöohjeesta.

Kupukone, päivittäin:

 • (katkaise ohjausvirta)
 • Irrota ja puhdista siivilälevyt
 • Tyhjennä allas nostamalla/kallistamalla/kään­tämällä ylivuotoputkea
 • Puhdista ylivuotoputki ja mahdollinen tyhjennyssihti
 • Huuhtele sisäosat vesisuihkun avulla
 • Useissa malleissa voit käyttää P2-ohjelmaa koneen huuhteluun:
 • Laske kupu alas ja paina P2
 • Huuhtelu kestää noin 30 sekuntia, jonka jäl­keen voit nostaa kuvun ylös. Muista, että huuh­teluohjelma ei korvaa koneen pesua
 • Tarkista, että pesu- ja huuhtelusuuttimet ovat puhtaat
 • Pyyhi ulkopinnat kostealla siivouspyyhkeel­lä
 • Jätä kupu ylös

Viikoittaisessa puhdistuksessa lisäksi:

 • Käytä pesuainevalmistajan suosittelemaa puhdistusainetta ja sopivaa pesuharjaa sisäosi­en pesuun
 • Irrota ja puhdista pesuvarret

Tunnelikone, päivittäin:

 • (katkaise ohjausvirta)
 • Tyhjennä altaat
 • Puhdista roskasihdit juoksevalla vedellä ja harjalla
 • Puhdista verhot sopivalla pesuaineella ja har­jalla, huuhtele hyvin ja aseta takaisin paikoilleen. Vaihtoehtoisesti voit pestä verhot yksitellen ko­neessa astianpesun loppuvaiheessa:
 • Avaa verho astianpesukorin päälle ja aja tiskin joukossa koneen läpi
 • Laita 1 –2 verhoa kerralla pesuun ja aseta paikoilleen –ota sitten seuraavat. Näin pesu­tankkien vedet eivät pääse pahasti sekoittumaan keskenään
 • Puhdista pohjatulpat ja ylivuotoputki, myös loppuhuuhtelun siiviläkori
 • Puhdista koneen sisäpinnat ja altaat vesisuih­kun avulla
 • Huuhtele ja tarkista pesu- ja huuhteluvarsien puhtaus
 • Puhdista koneen ulkopinnat kostealla siivous­pyyhkeellä
 • Jätä koneen luukut auki

Viikoittaisessa puhdistuksessa lisäksi (tarvitta­essa jopa päivittäin):

 • Irrota pesuvarret ja pese ne myös sisältä har­jalla (harja tulee usein koneen mukana). Var­mista, että tiivisterenkaat pysyvät pesuvarsissa eivätkä joudu hukkaan
 • Tarkista huuhtelusuuttimet. Tukkeutuneet suuttimet voit avata vesisuihkulla tai tarvittaessa nuppineulalla
 • Irrota ja puhdista pumpullisen loppuhuuh­telun suodatin (2-3/viikko).
 • Irrota luukut ja puhdista ne
 • Pyyhi myös luukkujen sisäpuolella olevat tii­visteet

Muista lisäksi:

 • Käsin suoritettavaan astianpesuun tarkoitet­tua pesuainetta ei tule päästää astianpesuko­neeseen, koska se aiheuttaa vaahtoutumista ja heikentää pesutulosta. Huomioi tämä astioiden liottamisessa, esipesussa sekä pesukoneen puh­distamisessa
 • Lauhdutinpatteri tulisi huuhdella 1-2 kertaa vuodessa. Puhdistus on hyvä antaa teknisen hen­kilökunnan tehtäväksi
 • Suorita kalkinpoisto tarpeen mukaan. Sopi­van kalkinpoistoaineen valinnassa auttaa oma pesuainetoimittajasi
 • Säilytä ylivuotoputki ja pohjatulpat pesukorin päällä siten, että tiivisteet eivät painu kasaan ja menetä muotoaan. Verhot pysyvät parhaiten toimintakunnossa kun ne asetetaan pesun jäl­keen omille paikoilleen.
 • Lattioita suihkutettaessa on vältettävä veden roiskumista pesukoneen sähköosiin. On hyvä jättää noin metrin “turvaväli”, jotta vesi ei kim­poa koneen alle ja vahingoita sähköosia
 • Koneen sisäosien ja esihuuhtelulohkon puh­distusta helpottamaan ja työasentoja paranta­maan on saatavilla esimerkiksi pikaliittimellä varustettuja huuhtelusuihkuja.
Kuva: Pesuverhot voidaan puhdistaa ajamalla ne päivän päätteeksi tunnelipesukoneen läpi. Irrota pesuun vain yksi tai kaksi verhoa kerrallaan ja anna muiden verhojen olla paikoillaan. Näin pesutankkien vedet eivät pääse sekoittumaan keskenään.
Kuva: Pesuverhojen lamellien välissä oleva lika poistetaan harjaamalla. Tarvittaessa käytetään pesuainetta. Osien puhdistuksessa ei saa käyttää tavallista käsitiskiainetta, joka pesukoneeseen joutuessaan aiheuttaa vaahtoamista.
Kuva: Pesu- ja huuhteluvarret puhdistuvat yleensä vesisuihkun avulla. Viiikopesu on syytä suorittaa harjalla. Varmista, että tiivisterenkaat pysyvät pesuvarsissa eivätkä katoa.


 

Voit lähettää huolto- ja hoitokysymyksiä meille yhteydenottolomakkeella:
Uusi Robusto tarjoaa ajattomia, modernilla twistillä nykypäivään istutettuja makuja
Bistro Dagmar – lempiruokia ja rentoa fiilistä
Hyvällä keittiösuunnittelulla tehokkuutta ja sujuvuutta ammattikeittiön arkeen
Huolla ammattikeittiölaitteet säännöllisesti – säästät rahaa ja ympäristöä
Metos Viron myyntijohtaja sai tunnustuksen Viron puolustusministeriöltä
Keittiömestari Hans Välimäki on luottanut Metoksen ammattikeittiöratkaisuihin koko uransa ajan